Siłownia na Yachcie

9 marca 2017 - Less than a minute read

Kwinte­sen­cja luksusu, prywatny jacht oraz specjal­na strefa dedyko­wa­na do ćwiczeń.

Wielką przyjem­no­ść sprawia nam współ­pra­ca z firmami działa­ją­cy­mi w przemy­śle jachto­wym. Jest to wspania­ła okazja to kontaktu z najbar­dziej presti­żo­wy­mi i ekscy­tu­ją­cy­mi firmami na świecie. Nasze możli­wo­ści produk­cyj­ne oparte na kunszcie rzemieśl­ni­czym pozwa­la­ją spełniać wszelkie wymogi specy­ficz­ne­go i wymaga­ją­ce­go środo­wi­ska jakim jest pokład jachtu.

PENT. to jedyny w swoim rodzaju sprzęt fitness, coś tak niepo­wta­rzal­ne­go podnosi prestiż miejsca, nawet jeśli jest to luksu­so­wy jacht.