Luksusowy hotel i SPA

9 marca 2017 - 1 minute read

Jeszcze bardziej podkre­ślo­ny prestiż miejsca przez ręcznie wykonany sprzęt do ćwiczeń.

Tworze­nie strefa fitness w hotelach i ośrod­ka­ch spa aktual­nie jest już standar­dem ponieważ coraz większa ilość gości stara się aby ich aktyw­no­ść fizyczna była regular­na.

PENT. idealnie sprawdza się:

W pokoju hotelo­wym.

Dzięki sprzę­to­wi fitness marki PENT. nasi kliencie mogą przeobra­zić pokój hotelowy w prywatną i intymną strefę ćwiczeń dla swoich gości. Traktu­jąc w tak szcze­gól­ny sposób swoich gości stwarza­ją im warunki, w których czują się jak w domu, będą z dala od niego. PENT. to jedyny w swoim rodzaju sprzęt do ćwiczeń, który z cała pewno­ścią można nazwać również eksklu­zyw­nym meblem.

W siłowni hotelo­wej.

Dzisiaj klienci wybie­ra­ją hotele, które oferują dobrze wyposa­żo­ne siłownie, pozwa­la­ją­ce im się zrelak­so­wać lub wykonać plan trenin­go­wy. Nowocze­sna siłownia uzupeł­nio­na przez sprzęt PENT. nie tylko podnosi prestiż miejsca, ale również oferuje wyjąt­ko­we doznania trenin­go­we przez pracę na sprzęcie wykony­wa­nym ręcznie na indywi­du­al­ne zamówie­nie. Wiele godzin pracy projek­to­wej oraz kunszt rękodzie­ła stworzy­ły coś wyjąt­ko­we­go co klienci z pewno­ścią zapamię­ta­ją z pobytu.