Countries:
Nasi klienci

My i nasi klienci wierzymy, że jakość i prestiż sprzętu do ćwiczeń ma znacze­nie.
Nasze produkty stworzo­ne są z myślą o klien­ta­ch szuka­ją­cy­ch wyjąt­ko­we­go sprzętu do domu, hotelu czy na prywatny jacht.

Nasze rozwiązania

PENT. to typowy luksu­so­wy produkt na zamówie­nie. Ręczne wykona­nie pozwala na dowolną konfi­gu­ra­cję, polega­ją­cą na wyborze rodzaju drewna, stali jak również możli­wo­ść ustale­nia indywi­du­al­nej wagi oraz wyposa­że­nia. Na życzenie oferu­je­my perso­na­li­za­cję w postaci grawe­ro­wa­nia.

Efekt naszej wspólnej pracy

Produkt dopra­co­wa­ny pod każdym kontem, wyjąt­ko­wo­ść ręcznego wykona­nia oraz prestiż posia­da­nia unika­to­we­go sprzętu sprawia, że nasi kliencie uważają, że produkty PENT. to nie tylko sprzęt fitness, ale również piękny mebel.

Nasze realizacje

Z dumą prezen­tu­je­my jedną z naszych ostat­ni­ch reali­za­cji. W ostatnim miesiącu mieliśmy cudowna możli­wo­ść wykonać sprzęt do siłowni hotelo­wej dla luksu­so­wej i znanej na całym świecie sieci hoteli RITZ. Poniżej prezen­tu­je­my fanta­stycz­ne zdjęcia wykonane przez naszego klienta. 

Miejsce: Waszyng­ton ( USA) I Klient: RITZ Carlton I Rok: 2017