Countries:
  • SCALA™

    Luksusowa drabinka fitness

Coś stworzone tylko dla Ciebie.
SCALA™ Luksusowa drabinka fitness.

Wykonana ręcznie m.in. z natural­ne­go drewna orzecha europej­skie­go oraz stali nierdzew­nej. Jej znako­mi­ty i presti­żo­wy design kryje również szerokie zasto­so­wa­nie praktycz­ne.

Drabinka poza tym, że jej wzór nawią­zu­je do korzeni zawiera funkcję obcią­żo­ny­ch i wyjmo­wa­ny­ch szczebli. Po ich wyjęciu uzysku­je­my stylowe i niezwy­kle przyjem­ne w dotyku tzw.“fitness bar’y” z obcią­że­niem. Dostępne obcią­że­nie to 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. Ich wagę można łatwo rozpo­znać poprzez stosunek drewna do stali nierdzew­nej.

Aby zwielo­krot­nić dostępne obcią­że­nia oraz wprowa­dzić kilka dodat­ko­wy­ch zasto­so­wań drabinka posiada elastycz­ną taśmę, którą w bardzo łatwy sposób można połączyć z barami i drabinką. Dodat­ko­wo SCALA posiada dwa uchwyty do zamoco­wa­nia taśmy TRX.

Insta­la­cja drabinki jest niezwy­kle prosta i zajmuje niewiele czasu. Nasi projek­tan­ci celowo wykorzy­sta­li podpar­cie drabinki na podłodze, aby umożli­wić powie­sze­nie jej w każdych warun­ka­ch w stabilny i bezpiecz­ny sposób. Drabinka SCALA™ wystę­pu­ję w 2 opcjach, wyżej opisanej “Advance” oraz wersji “Basic”, która nie posiada opcji wyjmo­wa­ny­ch szczebli oraz elastycz­nej taśmy. 

PENT. wybierz rodzaj drewna i połącz go ze stalą nierdzewną.

Skorzystaj z możliwości i stwórz Swój własny sprzęt do ćwiczeń. 

  • Wszyst­kie
  • Stal nierdzew­na
  • Natural­ne drewno

Wulnat

Wulnat

+

Sycamore

Sycamore

+

Stal

Stal

+

Oak

Oak

+

Elm

Elm

+